پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

پانزده فرمان!!

اینا حرفای پیامبر دیوانه من بی پدر خود شیفته است. روز به روز علاقه م بهش بیشتر میشه...