پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

بازم دلتون آب

باران در روستای پدری. در سن حدود 2 سالگی.