پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

سنگ لطیف است

کساانی هستند که به جنگ سختی ها میرن و سنگ خدا رو که نشونه و سمبل سختی و عدم انعطاف هست مثل خمیر میبرن و باهاش طرحهای لطیف و زیبا در میارن. ببینید و کیف کنید.