پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

حیاط خانه‌ی مردم

باورش سخت است که در دوره زمانه‌ی آپارتمان نشینی هنوز یک چنین حیاطی پیدا شود...

و تازه همسایه شان هم یک چنین حیاطی داشته باشد...

و این طرف تر یک همچین بساطی داشته باشند... تخت و اینا. یواشکی عکس گرفتم معلوم است؟

این جا قائمشهر خیابان مهتاب ِ نمی‌دانم چندم کوچه زهرا... منزل آدم های اهل دل... البته پول هم دارند. ولی به جای کوبیدن و برج زدن این کار را کرده‌اند.