پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

مامان این بچه منم...

دست تو جیب...

سرعت رو حال کنین...