پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

جشن خانه کلبادی ها بزرگداشت صنایع دستی

باران در حال نواختن لَله وا

باران در حال اجرای بازی بچگانه

باران و لال (لال کسی است که در یکی از شبهای پاییز صورت خود را سیاه میکند و به در خانه های مردم محل میاید و موجودات نابارور مثل درختی که میوه نمیدهد یا زنی که بچه دار نمیشود یا دختری که شوهر نکرده را با ترکه میزند که بترسند بارور شوند یا به کار خود برسند. میگویند که این ترکه نشان آرش و نماد سرسبزی و باروری و ابادانی است)

باران و دوست خواننده اش لیلی جوانمرد روی شیرهای سنگی خانه کلبادی ها.

بامداد در حال نواختن دست دایره

با تشکر از سایت پرشین گیگ. این پیکوفایل خیلی عکسا رو بزرگ میکنه.