پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

چی بگم؟

 حرفی داشتم. نمیتوانم.

نشسته بر صدایم دشنه ای تلخ             که آهم رفته از زیرآب تا بلخ

مهران نوری                

 

وقتی دوستان مجازی هم مثل دنیای واقعی خاموش هستند دیگر به چه امیدی میتوان بود؟