پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

روز پدر!!

روز پدر برای من فقط یادآور نفرت عمیق و ریشه‌دار و همیشگی‌ام از کسی است که نفرین ابدی‌ام صدا کردن اوست به این نام: پدر!

بی پدر خود شیفته