پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390

شرمنده

شرمنده باز هم نت مون قطعه. میام خدمتتون