پیانیست

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1390

حواستون باشه!

اگه ناراحتم کنید می گم پسرم بهتون اخم کنه ها... 

ببخشید خونه اینقدر ریخت و پاشه. بچه اند دیگه...

این حاج خانوم هم باران در ۴ سالگی

بامداد تو بازی ها به باران میگه : خاله